ייפוי כוח רפואי

יפויי כוח רפואי משמש את החולה במסגרתו הוא מעניק לאדם אחר הרשאה לקבל במקומו החלטות הנוגעות לטיפול רפואי לו הוא עשוי להיזקק בעתיד, בשעה שמכל סיבה שהיא, גופנית או נפשית, לא יוכל להביע דעתו, לתת את הסכמתו מדעת או אי הסכמתו לטיפול הרפואי שיידרש לו. 

בכוחו של החולה המעניק יפויי כוח רפואי לאחר, להיערך כבר עתה, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

לעומת זאת, ככל וחולה לא העניק יפויי כוח רפואי לאדם אחר וכעת אין ביכולתו, מכל סיבה שהיא, לתת את הסכמתו או את אי הסכמתו לקבלת הטיפול הרפואי לו נזקק, אין מנוס, אלא למנות לו אפוטרופוס אשר יידרש לבדו להביע דעתו למתן הטיפול הרפואי. בנסיבות אלו קיימת אפשרות סבירה שהאפוטרופוס ייתן את הסכמתו להענקת הטיפול הרפואי לחסוי אמנם מתוך טובתו של החסוי, אך בניגוד לרצונו של החסוי שהיה מעדיף להימנע מלקבל את הטיפול הרפואי. על מנת למנוע מצב זה ובכדי לייתר את הצורך באפוטרופוס, נועד יפויי הכוח הרפואי.


עשיית יפויי כוח רפואי

כל עוד לא צוין אחרת, יפויי הכוח יהיה בתוקף מעת שהחולה איבד את יכולתו להביע דעתו בנוגע לטיפול הרפואי וזאת למשך 10 שנים. בהתאם לחוק זכויות החולה, רשאי חולה מעל גיל 17 להסמיך אדם ביפויי כוח להסכים או לסרב לטיפול רפואי מסוים או למתן שורה של טיפולים ו/או תרופות.

על יפויי כוח להיעשות בכתב ולהיחתם בנוכחות עד. על העד לזהות את החותמים, לוודא כי יפויי הכוח ניתן על דעתם והסכמתם של נותן יפויי הכוח, מקבל יפויי הכוח, וזאת ללא לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת ולהתרשם כי המשמעויות המשפטיות וההשלכות מובנות לשניהם. ככל ולא ניתן, בנסיבות המקרה, לעשות את יפויי הכוח בכתב, ניתן להסמיך אדם בעל פה ובלבד שהדבר נעשה בפני שני עדים אשר חייבים להעלות את האמור בעל פה על גבי הכתב.

ביפויי הכוח הרפואי הנ"ל לא ניתן לעשות שימוש למטרות כספים, ניהול חשבונות בנק וקבלת קצבאות, ואין הוא חל בכל הנוגע לטיפול רפואי מאריך חיים, לגביו נדרש יפויי כוח רפואי בהתאם לחוק החולה הנוטה למות.

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח רפואי ומעניק חוות דעת משפטית הכרחית לצורך בחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה

נגישות