צוואה פסולה

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

הכלל המנחה בכתיבתה של צוואה הוא כי כל אדם הינו כשיר לכך, וזאת כאשר חלים התנאים הבאים: בגיר מעל גיל 18, מודע לנעשה סביבו ומבין את טבעה של הצוואה. אם כך הדבר, מתי והאם ניתן לפסול צוואה?

פסלות צוואה רלוונטית רק לאחר שנפטר המצווה וכאשר הוגשה לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה אותה המנוח עשה לכאורה. אדם המעוניין בדבר, הסבור שאין לקיים את הצוואה, רשאי להגיש את התנגדותו למתן צו קיום לצוואה לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע לכך וכל עוד לא ניתן הצו.

פגמים אשר ייתכן ונפלו בצוואה לובשים צורות רבות. כך למשל, היעדר תאריך, היעדר אישור העדים, היעדר חתימת המצווה, בעת עשיית הצוואה, בצד תוספות ושינויים בה. גם אם בעטיים מוגשת התנגדות לקיום הצוואה, חוק הירושה מאפשר לבית המשפט להתגבר על פגמים וחוסרים בצוואה ולקיימה, ובלבד שאין ספק בדבר הצוואה ואמיתותה.

לעומת זאת, ישנן עילות מסוימות בעטיין ניתן להתנגד לקיום צוואה ובגינן מוסמך בית המשפט להורות על פסלות הצוואה. 

הטענות האפשריות הן בדבר היעדר כשרות משפטית של המצווה בשעת עשייתה, השפעה בלתי הוגנת מטעם אדם אחר על המצווה או נטילת חלק של זוכה מכוח הצוואה בעריכתה. זאת ועוד, ניתן אף להורות על פסלות צוואה שנעשתה מחמת טעות או צוואה הגובלת בחוסר חוקיות או מוסריות. כך לשם המחשה, הוראה בצוואה שהכילה תנאי לפיו, הנכד יהיה יורש רק אם יתגרש, נקבעה כנוגדת את תקנת הציבור ולכן – בטלה.

עם הגשת ההתנגדות, בירור תיק העיזבון והכרעה בשאלת יורשי המנוח יועבר על ידי הרשם לענייני ירושה לבית המשפט לענייני משפחה אשר מוסמך להורות על קיום ואכיפת הצוואה או מנגד על פסלותה.

מתן כבוד לבקשתו האחרונה של המנוח

הכלל המנחה הראשון אליו נבקש להתייחס עתה, הוא הכלל הקובע שיש לכבד את בקשתו האחרונה של המנוח, וזאת על\ פי צוואתו. זהו כבודו וזהו רצונו.

החריג לכלל זה, הוא למעשה צוואה פסולה. בעת שאנו מבקשים לפסול את הצוואה ולא לפעול על-פי הכתוב בה, הרי שזוהי חריגה משמעותית ועל-כן היא מצריכה בחינה משפטית מדוקדקת.

כפי שנאמר לעיל, החוק קובע מספר מצבים בהם הצוואה יכולה להיפסל:

  • פגמים טכניים – כאמור, היעדר עדים, היעדר תאריך או היעדר חתימה. פגמים אלו בהחלט עלולים להתקיים כתוצאה מאי-היכרותו של המנוח עם האופן שבו יש לערוך צוואה. יצוין כי ניתן להכשיר צוואה גם בהיעדר פרטים אלו, וזאת כאשר ביכולתו של בית המשפט להשלים את החוסרים.
  • השפעה בלתי הוגנת – טענה האומרת כי הצוואה נערכה תחת השפעתו של אדם אחר. אותו אדם מפעיל לחץ בלתי סביר על עורך הצוואה, ומשפיע באופן בלתי הוגן על המנוח. השפעה בלתי הוגנת יכולה לעטות על עצמה מסכות רבות לרבות איומים, הימצאות בסביבתו של המנוח באופן תכוף ומעורבות בחייו כגון אדם המטפל במנוח ומשפיע עליו באיומים ובתחבולות. יצוין כי לעתים נתקשה להוכיח את ההשפעה הבלתי הוגנת, ועל-כן מדובר בהליך פסילת צוואה סבוך ומורכב הנסמך על ראיות ועדויות.
  • הוראות הצוואה אינן חוקיות או בלתי מוסריות – אנו יכולים לטעון לבטלותה של הצוואה או לביטולם של סעיפים פרטניים בה וזאת כאשר היא כוללת הוראות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות. לדוגמה: אם אדם קובע שברצונו להוריש את רכושו לילדיו בחלקים שווים, זאת למען הבן המשתייך לקהילה הלהט"בית. רק אם אותו הבן יחדול מלהיות להט"ב, יקבל את חלקו בצוואה. במיוחד בעידן של היום, ברור לכול כי הוראה זו הינה בלתי מוסרית ובלתי אפשרית, על-כן ניתן לדרוש לבטלה.
  • שטח סטרילי – המלצתנו לכל מי שעתיד לרשת מן המנוח: אל תהיו נוכחים באירוע עריכת הצוואה. זאת כיוון שצוואה שנעשתה לטובת מי שערך אותה או היה עד לעשייתה, הרי שהיא בסכנת ביטול. יש לאפשר 'שטח סטרילי' ובו אסור שמי מן היורשים ינכח או ישב לצד כותב הצוואה. במקרים שכאלו, הרי שעלול להתעורר החשד שמא התקיימה השפעה בלתי הוגנת.
  • טעות של המצווה – ניתן לפסול צוואה או הוראות מסוימות בה, וזאת אם הוכח כי נפלה טעות מסוימת. אם למשל, נוכיח שהמצווה ציווה כפי שציווה בשל טעות שהיה שרוי בה, הרי שניתן יהיה לדרוש לבטלה.

סוגי צוואות

צוואה המתגלים בה פגמים דוגמת היעדר תאריך או היעדר חתימה, לרוב תיערך באופן עצמאי על-ידי המנוח.

כדי שנימנע מאותם תרחישים העלולים להוביל למחלוקות ואף דרישות להליכים משפטיים ממושכים, הרי שישנן דרכים נוספות לערוך צוואה ובאופן הרמטי הרבה יותר.

את שורות אלו ננצל למען 'מדריך' קצרצר שיסביר לכם את הדרכים העומדות לרשותכם לעריכת הצוואה (ולרשותכם מדריך מקיף יותר המפרט על סוגי הצוואות):

צוואה בכתב יד

יש להדגיש כי צוואה היא מעשה אישי. אין לאדם אף מחויבות או תנאי לספר או לעדכן אדם אחר בקיומה.

על-כן, עומדת לרשות כל אדם האפשרות לכתוב את צוואתו בכתב ידו.

כשמה כן היא, והתנאי לכשירותה של צוואה זו הינו שהצוואה תהא כתובה בכתב ידו של המצווה. אל לנו להקליד את הצוואה או להקליט אותה. עלינו לכתוב אותה בלבד, יחד עם תאריך וחתימה.

צוואה בפני עדים

זוהי המתכונת המוכרת והשגורה ביותר לעריכת הצוואה.

הצוואה נערכת אצל עורך דין צוואות המנחה את המצווה, מלווה ומסייע. עורך הדין יבחן כי אכן הצוואה תואמת את הנסיבות הקיימות, מותאמת לסיפור חייו של המצווה ומשקפת את רצונו.

היתרון בעריכת צוואה אצל עורך דין טמון בכך שהיא נכתבת יחד עם אדם הבקיא בחוק ובפסיקה בתחום הירושות והצוואות.

עורך הדין יכול להמליץ למצווה כיצד לשכלל את צוואתו, לשדרג אותה ולהבטיח את קיומה בעתיד. כך למשל, רבים אינם יודעים כי החוק מקנה מגוון דרכים שיבטיחו את התקדמות הצוואה בעתיד, זאת אף אם יחולו שינויים בנסיבות.

על צוואה זו חותמים שני עדים שהיו נוכחים בעת עשייתה. המצווה יושב מול שני העדים, מקליט את הצוואה, מאשר את תוכנה, חותם בפני שני העדים ומאשר שחתם בפניהם, וכך גם הם חותמים ומאשרים זאת.

זוהי צוואה שאנו מכנים אותה כ'חזקה' יותר, ויכולתם של גורמים כאלו ואחרים לטעון לבטלותה קטנה באופן ניכר.

צוואה בפני רשות

'רשות' משמעה צוואה שנעשתה בפני שופט.

במקרה זה, המצווה מגיע יחד עם צוואתו אל בית המשפט. על השופט לשמוע את דברי המצווה (פרקטיקה המזכירה מאוד צוואה בפני עדים). 

יודגש כי בית המשפט איננו מאשר את הצוואה, אך הוא קובע כי המצווה אכן הופיע בפני רשות וציווה את אשר ציווה.

צוואה בעל פה

דרך נוספת ואחרונה לערוך צוואה היא בעל-פה.

יצוין כי זוהי פרקטיקה שאיננה מומלצת, וכן המציאות מוכיחה כי היא שיטה זו מיושמת רק כאשר למצווה לא עומדת כל ברירה אחרת.

לדוגמה, צוואה בע"פ תיערך על-ידי מצווה החש שהוא על ערש דווי, ומבקש לערוך את הצוואה בפני שני עדים. אין זה משנה מיהם העדים (למשל רופא ואחות המצויים בקרבת מקום).

על שני העדים להעלות את הצוואה על הכתב בהקדם האפשרי. הצוואה תירשם כמעין 'זיכרון דברים'.

בשונה מ-3 השיטות הקודמות, לצוואה שנערכת בע"פ ישנו תוקף קצר מועד. במידה וחלפו חודש ימים מן הנסיבות שהצדיקו את הצוואה, הרי שהיא תהא בטלה ומבוטלת.

למשל: אדם שחלילה נפגע בתאונת דרכים וציווה 2 עדים לידו בע"פ. הוא היה סבור כי הוא גוסס, אך מצבו השתפר, חלפו חודש ימים ומאז אף השתחרר מבית החולים. במקרה מסוג זה, הרי שצוואתו שבעל-פה, תבוטל.

התייעצו עם משרדנו

במקרים רבים הרי שפסילת צוואה תהא תוצר של מחלוקות וסכסוכים שהתגלעו בין היורשים. 

עריכת צוואה עם עורך דין המתמחה בתחום, תוכל למנוע את היתכנותה של צוואה פסולה וכן של ההליכים המשפטיים הממושכים הנגזרים מכך. בכוחה של עריכת צוואה עם עו"ד להבהיר לכל הצדדים כי פרטי הצוואה על סעיפיה השונים, יקוימו בהלכתם ויכבדו את כבוד המנוח.

בכל שאלה והתייעצות בנושא פסילת צוואה, אנו במשרד עורכי דין דן לימור מזמינים אתכם להשאיר לנו פניה באתר או ליצור עמנו קשר טלפוני.

ייעוץ משפטי בנושא צוואה פסולה
תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
משרד עורכי דין דן לימור
עורך דין דן לימור
אני כאן כדי להקשיב לכם ולערוך יחד אתכם צוואה המבטיחה את רצונכם
בכל שאלה בנושא צוואות וירושות אני מזמין אתכם/ן ליצור איתי קשר:
תחומי שירות

נגישות