צוואה פסולה

פסלות צוואה:

פסלות צוואה רלוונטית רק לאחר שנפטר המצווה וכאשר הוגשה לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה אותה המנוח עשה לכאורה. אדם המעוניין בדבר, הסבור שאין לקיים את הצוואה, רשאי להגיש את התנגדותו למתן צו קיום לצוואה לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע לכך וכל עוד לא ניתן הצו.

פגמים אשר ייתכן ונפלו בצוואה לובשים צורות רבות. כך למשל, היעדר תאריך, היעדר אישור העדים, היעדר חתימת המצווה, בעת עשיית הצוואה, בצד תוספות ושינויים בה. גם אם בעטיים מוגשת התנגדות לקיום הצוואה, חוק הירושה מאפשר לבית המשפט להתגבר על פגמים וחוסרים בצוואה ולקיימה, ובלבד שאין ספק בדבר הצוואה ואמיתותה.

לעומת זאת, ישנן עילות מסוימות בעטיין ניתן להתנגד לקיום צוואה ובגינן מוסמך בית המשפט להורות על פסלות הצוואה. הטענות האפשריות הן בדבר היעדר כשרות משפטית של המצווה בשעת עשייתה, השפעה בלתי הוגנת מטעם אדם אחר על המצווה או נטילת חלק של זוכה מכוח הצוואה בעריכתה. זאת ועוד, ניתן אף להורות על פסלות צוואה שנעשתה מחמת טעות או צוואה הגובלת בחוסר חוקיות או מוסריות. כך לשם המחשה, הוראה בצוואה שהכילה תנאי לפיו, הנכד יהיה יורש רק אם יתגרש, נקבעה כנוגדת את תקנת הציבור ולכן – בטלה.

עם הגשת ההתנגדות, בירור תיק העיזבון והכרעה בשאלת יורשי המנוח יועבר על ידי הרשם לענייני ירושה לבית המשפט לענייני משפחה אשר מוסמך להורות על קיום ואכיפת הצוואה או מנגד על פסלותה.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.