הנחיות רפואיות מקדימות

חוק החולה הנוטה למות נועד להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא, שלגביו נקבע, כי תוחלת חייו אינה עולה על שישה חודשים. הנחיות רפואיות מקדימות משמשות את החולה הנוטה למות במסגרתו הוא מעניק לאדם אחר הוראות בדבר הטיפול הרפואי ובפרט לטיפול רפואי מאריך חיים, לו הוא עשוי להיזקק בעתיד, בשעה שמכל סיבה שהיא, גופנית או נפשית, לא יוכל להביע דעתו, לתת את הסכמתו מדעת או אי הסכמתו לטיפול הרפואי שיידרש לו. 

בכוחו של החולה הנוטה למות, המותיר הנחיות רפואיות מקדימות לאחר, להיערך כבר עתה, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

לעומת זאת, ככל וחולה הנוטה למות לא הותיר הנחיות רפואיות מקדימות לאדם אחר וכעת אין ביכולתו, מכל סיבה שהיא, לתת את הסכמתו או את אי הסכמתו לקבלת הטיפול הרפואי לו נזקק, אין מנוס, אלא למנות לו אפוטרופוס אשר יידרש לבדו להביע דעתו למתן הטיפול הרפואי. בנסיבות אלו קיימת אפשרות סבירה שהאפוטרופוס ייתן את הסכמתו להענקת הטיפול הרפואי לחסוי אמנם מתוך טובתו של החסוי, אך בניגוד לרצונו של החסוי שהיה מעדיף להימנע מלקבל את הטיפול הרפואי ואף טיפול מאריך חיים.

על מנת למנוע מצב זה ובכדי לייתר את הצורך באפוטרופוס, רשאי החולה הנוטה למות להסדיר את ענייניו הרפואיים בשני אופנים; במסגרת יפויי כוח הניתן על ידו או במסגרת הנחיות רפואיות מקדימות אותן עורך החולה נוטה למות בעצמו.

אופן מתן הנחיות רפואיות מקדימות

כל עוד לא צוין אחרת, ההנחיות הרפואיות המקדימות יהיו בתוקף מעת שהחולה הנוטה למות איבד את יכולתו להביע דעתו בנוגע לטיפול הרפואי ולמשך 5 שנים. בהתאם לחוק, רשאי חולה הנוטה למות שמעל גיל 17 לתת הנחיות רפואיות מקדימות באשר לקבלת או אי קבלת טיפול רפואי לו יזדקק בעתיד, בשעה שלא יוכל להביע את עמדתו באשר לטיפול. ההנחיות הרפואיות המקדימות מהוות מסמך מחייב לפיו יש לפעול.

על ההנחיות הרפואיות המקדימות להיעשות בכתב וזאת רק לאחר שניתן הסבר רפואי, ולהיחתם בנוכחות שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או אחר בנותן ההנחיות. על העדים לזהות את נותן ההנחיות ולוודא, כי ההנחיות הרפואיות המקדימות ניתנו על דעתו ומרצונו החופשי של החולה הנוטה למות ללא לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת ולהתרשם, כי הובנו המשמעויות המשפטיות. מיופה כוח או זה שעשוי בעתיד להתמנות מטעם החולה הנוטה למות אינו יכול לשמש כאחד משני העדים.

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח רפואי או מתן הנחיות רפואיות מקדימות ומעניק חוות דעת משפטית הכרחית לצורך בחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.