צו הגנה או צו הרחקה

צו ההגנה נועד לסייע בידו של קורבן האלימות ולשמש לו כסעד זמני לשם מתן הגנה עליו מפני בן משפחתו הפוגע. צו ההגנה יינתן רק אם האלימות בגינה נדרש הצו התרחשה בסמוך למועד הגשת הבקשה ובכפוף לכל שמתקיימת לפחות אחת מהעילות הקבועות בחוק למניעת אלימות במשפחה:

כאשר נהג אדם באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין או כאשר התנהגותו של אדם נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו; כאשר התנהגות של האדם נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין או כאשר אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

על הקורבן האלימות המבקש את עזרתה של הערכאה השיפוטית המוסמכת אשר תגן עליו מפני בן משפחתו הפוגע, לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, לבית הדין הרבני או לבית משפט השלום הסמוך למקום מגוריו או למקום מגוריו של הפוגע ולעתור למתן צו הגנה מפניו.

בתי המשפט ובתי הדין מוסמכים לאסור את כניסתו של הפוגע לדירה בה מתגורר בן משפחתו הנפגע, לאסור עליו מלהימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, לאסור עליו להטריד את בן משפחתו ו/או לאסור עליו לפעול בכל דרך המונעת או מקשה עליו שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו גם אם קיימת לו זכות כלשהי בנכס.

פרק הזמן לו ניתן צו הגנה אינו עולה על שלושה חודשים, אך ניתן להאריכו מפעם לפעם עד לתקופה כוללת של שישה חודשים. במקרים חריגים ניתן להורות על הארכתו של צו הגנה לתקופה של עד שנה.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.