העברת מקום מגורים

מה הדין כאשר ההורה המשמורן אשר הילד מצוי בחזקתו מחליט להעתיק את מקום מגוריהם ולהתגורר הרחק מהורהו הלא משמורן של הילד באופן העלול לצמצם ואף לפגוע בקיום המפגשים ובקשר של הילד עם ההורה השני?

מחד גיסא, עומדים רצונותיו ושאיפותיו של ההורה המשמורן להתקדם בחייו, לעבור למקומות עבודה חדשים אשר פותחים בפניו אופקים חדשים והמביאים לשיפור כלכלי בהכנסותיו. אולם, להורה הלא משמורן והילד עומדת הזכות לקשר תקין ויציב מאידך גיסא. על לכן יש למנוע כל צעד או פעולה מצד ההורה המשמורן אשר עשויים לגרום לצמצום או לפגיעה בקשר התקין והחיובי שבין הילד לבין ההורה הלא משמורן.

קשר תקין ובריא של הילד עם ההורה שאיננו משמורן הינו מרכיב חיוני בהתפתחותו של הילד ועל כן תפעל המערכת המשפטית בכל הקשור ליחסי קטינים והורים במטרה לשימור ועידוד קשר זה. בסופו של יום, בהכרעה בסוגיה זו, תיטה הכף, כבכל הסוגיות הנוגעות לילד, להעדפת האינטרסים וטובתו של הילד.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה

נגישות