ייפוי כוח כלכלי או ניהול חשבון בנק משותף

יפויי כוח המסמיך אדם אחר לקבל בשמו כספים או לבצע פעולות בחשבון הבנק שבבעלות המייפה כוח למעשה מאפשר לו להמשיך לדאוג ולנהל את ענייניו הכלכליים ולכאורה למנוע את הצורך למינוי אפוטרופוס. אולם אין יפויי הכוח יישאר תקף שעה שנותן יפויי הכוח נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית. במקרה כזה, השליחות המשפטית שניתנה במסגרת יפויי הכוח תסתיים ויתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו הכלכליים.


חשבון בנק משותף

גם האפשרות לניהול חשבון בנק במשותף עשויה להוות חלופה המייתרת, לכאורה, את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני רכושו של החסוי (האדם שנעשה בלתי כשיר לנהל את ענייניו) והמייתרת את הצורך במתן יפויי כוח כלכלי הממונה מטעמו.

כאשר הוגדר אופן התנהלותם של השותפים בחשבון הבנק בביצוע הפעולות בחשבון במתכונת של "כל אחד לחוד", רשאי כל אחד מהם לבצע פעולות בחשבון ללא צורך בהסכמת וחתימת יתר השותפים. לעומת זאת, ניתן להגדיר את מתכונת ביצוע הפעולות "ביחד", באופן שביצוע פעולה בחשבון תחייב את הבנק לקבל את הסכמת השותפים בחשבון בחתימותיהם.

בנסיבות בהן כל שותף רשאי לפעול לחוד בביצוע פעולות בחשבון הבנק מבלי שקיימת החובה לקבל את הסכמתם בחתימתם של יתר השותפים (שותפות של יחס ולחוד), יכול אחד מהבעלים בחשבון להמשיך ולנהל את החשבון גם כאשר שותפו נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית ועל ידי כך לדאוג לענייניו הכספיים של השותף.

נניח שאב ובן הינם בעלים במשותף בחשבון הבנק. במידה והאב אינו מסוגל, באופן זמני או קבוע, לנהל את ענייניו השוטפים, אין לכאורה צורך במינוי אפוטרופוס, שכן לבן קיימת גישה לחשבון, וביכולתו לטפל בענייניו של אביו ולהמשיך לנהל את חשבון הבנק ולשאת בתשלומים השוטפים.

יתרה מכך, רשאים השותפים להכיל בחשבון הבנק שבבעלותם סעיף אריכות ימים, באמצעותו בכוחם של השותפים האחרים להמשיך ולנהל את החשבון כהרגלם, אף אם אחד השותפים בו נפטר.  ללא הכללת סעיף זה בהגדרת חשבון הבנק, לא יוכלו השותפים לנהל את החשבון ולבצע בו פעולות עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה של השותף שנפטר. מכל מקום, זהות היורשים, בעלי הזכויות והיקפן, ביחס לחלקו של השותף שנפטר, תיקבענה אך ורק בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לנסיבות.


הסיכונים הטמונים בניהול חשבון בנק משותף

לעומת היתרונות קיימים חסרונות בניהול חשבון בנק במשותף הטומן בחובו סיכונים שונים. כך למשל בנסיבות בהן השותפות בחשבון של אב ובנו נועדה לשמש כחלופה למינוי אפוטרופוס. בהנחה שהבן היה נקלע לקשיים כלכליים אשר היו גוררים עמם תיקי הוצאה לפועל ו/או עיקולים מצד נושיו – חשבון הבנק, הנמצא גם בבעלותו של האב, היה מצוי בסכנה ממשית.

זאת ועוד. בסופו של כלל לא בטוח שהבעלות בזכויות בחשבון הבנק תהיה משותפת בין האב לבין הבן. שכן, במקרים בהם הייתה בחשבון הבנק שליטה בלעדית של צד אחד בלבד והשותפות בחשבון נבעה מטעמי נוחות בלבד, שנועדה לצורך מתן סיוע בניהול חשבון לקרוב משפחה, המייתרת לכאורה את הצורך במינוי אפוטרופוס – נקבע על ידי בית המשפט, כי השותפות הינה פורמאלית גרידא.

לכן, יש להעריך ולאמוד את החלופות הקיימות בכל מקרה לגופו ולבחור בחלופה הטובה ביותר. בנסיבות מסוימות, במקום שותפות בחשבון הבנק, יש מקום להסתפק במתן יפויי כוח והרשאה לניהולו. משרדנו המטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח כלכלי, מעניק ייעוץ משפטי הכרחי לבחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.