ייפוי כוח כלכלי או ניהול חשבון בנק משותף

יפויי כוח המסמיך אדם אחר לקבל בשמו כספים או לבצע פעולות בחשבון הבנק שבבעלות המייפה כוח למעשה מאפשר לו להמשיך לדאוג ולנהל את ענייניו הכלכליים ולכאורה למנוע את הצורך למינוי אפוטרופוס. אולם אין יפויי הכוח יישאר תקף שעה שנותן יפויי הכוח נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית. במקרה כזה, השליחות המשפטית שניתנה במסגרת יפויי הכוח תסתיים ויתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו הכלכליים.

חשבון בנק משותף

גם האפשרות לניהול חשבון בנק במשותף עשויה להוות חלופה המייתרת, לכאורה, את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני רכושו של החסוי (האדם שנעשה בלתי כשיר לנהל את ענייניו) והמייתרת את הצורך במתן יפויי כוח כלכלי מטעמו.

כאשר הוגדר אופן התנהלותם של השותפים בחשבון הבנק בביצוע הפעולות בחשבון במתכונת של "כל אחד לחוד", רשאי כל אחד מהם לבצע פעולות בחשבון ללא צורך בהסכמת וחתימת יתר השותפים. לעומת זאת, ניתן להגדיר את מתכונת ביצוע הפעולות "ביחד", באופן שביצוע פעולה בחשבון תחייב את הבנק לקבל את הסכמת השותפים בחשבון בחתימותיהם.

בנסיבות בהן כל שותף רשאי לפעול לחוד בביצוע פעולות בחשבון הבנק מבלי שקיימת החובה לקבל את הסכמתם בחתימתם של יתר השותפים (שותפות של יחד ולחוד), יכול אחד מהבעלים בחשבון להמשיך ולנהל את החשבון גם כאשר שותפו נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית ועל ידי כך לדאוג לענייניו הכספיים של השותף.

נניח שאב ובן הינם בעלים במשותף בחשבון הבנק. במידה והאב אינו מסוגל, באופן זמני או קבוע, לנהל את ענייניו השוטפים, אין לכאורה צורך במינוי אפוטרופוס, שכן לבן קיימת גישה לחשבון, וביכולתו לטפל בענייניו של אביו ולהמשיך לנהל את חשבון הבנק ולשאת בתשלומים השוטפים

יתרה מכך, רשאים השותפים להכיל בחשבון הבנק שבבעלותם סעיף אריכות ימים, להסדרת ענייני חשבון בנק משותף ירושה. באמצעותו סעיף זה בכוחם של השותפים האחרים להמשיך ולנהל את החשבון כהרגלם, אף אם אחד השותפים בו נפטר. 

ללא הכללת סעיף אריכות ימים  המסדיר את עניין ירושה בחשבון בנק משותף, לא יוכלו השותפים לנהל את החשבון ולבצע בו פעולות עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה של השותף שנפטר. כלומר, עד קבלת צו קיום צוואה או צו ירושה חשבון בנק יהיה נעול לביצוע פעולות. ומכל מקום, זהות היורשים, בעלי הזכויות והיקפן, ביחס לחלקו של השותף שנפטר, תיקבענה אך ורק בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לנסיבות.

ייפוי כוח לניהול חשבון בנק

הסיכונים הטמונים בניהול חשבון בנק משותף

לצד היתרונות קיימים חסרונות בניהול חשבון בנק במשותף הטומן בחובו סיכונים שונים. כך למשל בנסיבות בהן השותפות בחשבון של אב ובנו נועדה לשמש כחלופה למינוי אפוטרופוס. בהנחה שהבן היה נקלע לקשיים כלכליים אשר היו גוררים עמם תיקי הוצאה לפועל ו/או עיקולים מצד נושיו – חשבון הבנק, הנמצא גם בבעלותו של האב, היה מצוי בסכנה ממשית.

זאת ועוד. בסופו של יום, כלל לא בטוח שהבעלות בזכויות בחשבון הבנק תהיה משותפת בין האב לבין הבן. שכן, במקרים בהם הייתה בחשבון הבנק שליטה בלעדית של צד אחד בלבד והשותפות בחשבון נבעה מטעמי נוחות בלבד, שנועדה לצורך מתן סיוע בניהול חשבון לקרוב משפחה, המייתרת לכאורה את הצורך במינוי אפוטרופוס – נקבע על ידי בית המשפט, כי השותפות הינה פורמאלית גרידא.

לכן, יש להעריך ולאמוד את החלופות הקיימות בכל מקרה לגופו ולבחור בחלופה הטובה ביותר. בנסיבות מסוימות, במקום שותפות בחשבון הבנק, יש מקום להסתפק במתן יפויי כוח והרשאה לניהולו.

על האפשרות של ייפוי כוח לחשבון הבנק

כאמור, ייפוי כוח לחשבון בנק הוא אפשרות נוספת המצריכה בדיקה. מדובר בפעולה הממנה אדם כלשהו לביצוע פעולות בנקאיות בחשבון של אדם אחר. מטבע הדברים, ייפוי כוח בנק ניתן אך ורק על ידי בעל החשבון, והייפוי כוח מתבטל עם פקיעת הכשרות המשפטית או כאשר בעל החשבון נפטר. במרבית המקרים,הגדרת מיופה כח בבנק מבוצעת על גבי טופס ייעודי מטעמו של הבנק, לא על מסמכים אחרים. 

חשוב לציין כי ייפוי כוח לבנק, ניתן לביטול בכל עת שיחפוץ הממנה, בהודעה בכתב או בעל פה לסניף וללא צורך באישור של המייפה או כל אדם אחר. אפילו אין צורך לעדכן את המיופה או אחרים השותפים בחשבון.

יש לציין, כי אם לאחר הביטול רוצים למנות מיופה כוח חדש, בין אם אותו האדם או אחר, יש צורך לבצע את התהליך מחדש מול הבנק. כמו כן, אין כל מניעה שהמיופה עצמו יבטל את הייפוי בכל עת ומכל סיבה שהיא, ומכאן והלאה אינו רשאי יותר לבצע פעולות בחשבון.

אם כן, ייפוי הכוח מבוצע על גבי הטופס של הבנק, אם כי עשויים להתקיים מצבים מסוימים בהם נדרש ייפוי כוח נוטריוני, בעיקר לצורך ביצוע פעולות ספציפיות בחשבון הבנק. מדובר בהסכם המאפשר לאחר לבצע פעולות בחשבון, כגון ביצוע עסקאות במטבע חוץ או בניירות ערך, וזאת למשל עקב בעיה טכנית או פיזית בהגעה אל הסניף, שהייה בחו"ל וכדומה. חשוב לציין כי ייפוי כוח מסוג זה, עליו חותמים בנוכחות נוטריון המזהה את החותם ומאמת את חתימתו, אינו מקנה הרשאה גורפת לביצוע פעולות. על כן, יש להגדיר בהסכם אילו פעולות ספציפיות אכן יכולות להתבצע על ידי המיופה.

ניהול כספים ונכסים על ידי אפוטרופוס

במידה ואדם מגיע למצב בו אינו יכול לנהל את עניינים יכולים קרוביו או בן זוגו להגיש בקשת מינוי אפוטרופוס לרכוש, לעניין רפואי או אחר. את המינוי ניתן לבצע עבור אוכלוסיות שונות ובהן גם קשישים שאינם יכולים עוד לדאוג לעצמם או לקבל בעצמם החלטות.

ניתן גם להקדים את המועד ולתת הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, וכאשר תגיע השעה למינוי יקבע בית המשפט את שמו של האדם שצוין בהנחיות המקדימות. האפוטרופוס יכול להיות כל אדם, לרבות קרובי משפחה, עורך דין ובן הזוג, ויש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

ישנן הגדרות ברורות בחוק לאופן שבו אפוטרופוס חשבון בנק מחויב לנהל את הכספים והנכסים. לדוגמא, את הכספים שאינם דרושים לאדם למחייתו היומית יש להחזיק או להשקיע באופן השומר על הכסף ועל הריבית, כאשר ההשקעות צריכות להתחשב בצרכי האדם, ובמידה והוא יכול להביע דעה – גם בדעתו אודות טיב ההשקעה.

ההשקעות עצמן מחולקות לכספים שלהם האדם צפוי להזדקק לתקופה של עד שנתיים, ולכספים שאינו צפוי להזדקק להם בתקופה זו. את הכספים המצריכים יתר נזילות ניתן להשקיע רק בפיקדונות בנקאיים שקליים, קרנות כספיות וניירות ערך של המדינה עם מועד פירעון של עד שנתיים. את הכספים שאינם מצריכים נזילות ניתן להשקיע בפיקדונות בנקאיים ממושכים יותר, כמו גם בניירות ערך של המדינה עם מועד פירעון ארוך משנתיים.

יש לציין, כי קיימת גם אפשרות לפנות אל האפוטרופוס הכללי על מנת שיבצע את ההשקעות, וזאת בקרן פטורה ממס עד לתקרה מסוימת או בקרן שאינה פטורה ממס בכל סכום. מעבר לכך, חובה לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה עבור השקעות שונות מאלו האמורות לעיל, וכאשר מעוניינים לבצע השקעות שמעל למיליון ₪ (מלבד אם ההשקעה הועברה לאפוטרופוס הכללי).

ראוי לציין כי גם במינוי קרוב משפחה לאפוטרופוס קיימים אתגרים שאותם חשוב להכיר מראש. כך למשל, הבנקים נוטים לחסום חשבונות ולבטל כרטיסי אשראי כאשר נודע להם שבעל החשבון איננו כשיר ומערימים קשיים בירוקרטים על משיכות כספים. לא פעם, מדובר בהתעסקות מייגעת מול הפקידים ומנהלי הסניפים דווקא כאשר קיים צורך, דחוף לעיתים, לדאוג להוצאות המחייה השוטפות של האדם, לקנות לו תרופות, ציוד עזר, לשלם על טיפולים וכדומה.

למעשה, הגישה משתנה בחומרתה בין הבנקים והסניפים ומצריכה מהאפוטרופוס התנהלות נכונה ומושכלת, ולא פעם גם פניות אל האפוטרופוס הכללי או לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שיסייעו לו בביצוע תפקידו מול הבנק.

לפרטים נוספים, ייעוץ וליווי משפטי

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח כלכלי, ומעניק ייעוץ משפטי הכרחי לבחירת החלופה המומלצת, לרבות חשבון בנק משותף, בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה והתלבטות, ומזמינים אתכם לפנות אל משרד עורכי הדין דן לימור בטלפון/וואטסאפ 03-5704434 .

האמור איננו תחליף לייעוץ משפטי.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה

נגישות