הפרת הבטחת נישואין

תביעה בגין הבטחה נישואין שהופרה הינה בעייתית. הבטחה להינשא מבוססת על רגשותיהם ותחושותיהם של בני-הזוג. מחד גיסא, עסקינן בהסכם שבעל פה הנכרת בין בני הזוג, הנושא עימו אופי אינטימי הנשען על חירותם של שני הצדדים להתקשר בו ואף באפשרות של כל אחד מהם לחזור בו מהבטחתו. אולם מאחר והפרת הבטחת נישואין עשויה להסב לצד השני נזק, על כל המשתמע מכך, ולגרור עימה השלכות בעלות אופי כלכלי ואף נפשי לבן הזוג שתכנן והסתמך על הצד שבחר לסגת מהבטחתו להינשא, אין זה מן הנמנע שבית המשפט יידרש להכריע בסוגיה זו, מאידך.

לפיכך, אין מניעה להידרש לסוגיה של הפרת הבטחת נישואין אף שעסקינן בחוזה שבעל פה הנשען על יחסים בינאישיים, רגשיים ואינטימיים שבין בני-הזוג. כאשר יידרש בית המשפט לתביעה זו יהיה עליו להתרשם, כי אכן קיימת עילת תביעה. או אז יכול התובע לגלות, כי האהבה והרגש העז שהוא חש כלפי הצד השני עלולים שלא להספיק לו לצורך הצלחת תביעתו. על כן קיימים חשיבות וצורך הכרחי להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום על מנת לערוך תביעה מושכלת אשר תכיל את מירב העילות בהתאם לנסיבות אשר יסייעו בידי התובע להשיג את מטרתו.

בית המשפט לענייני משפחה הכיר זה מכבר בהפרת הבטחת נישואין כעילת תביעה לכל דבר ועניין. במקרים מסוימים, לבשה התביעה צורה נזיקית, ככל וצד אחד הונה את האחר לו נגרם נזק ורימה תוך הצגת מצג כוזב באשר לרצונו להינשא. במקרים אחרים, בהם הייתה הצעת נישואין וקיבול, בהתאם לחוק החוזים, פעולות בהן נקטו הצדדים המעידות על כוונתם להינשא זה לזו בין אם באופן משתמע הנלמד מאורח חייהם ובין אם באופן מפורש על ידי הכנות לקראת החתונה, עלכל המשתמע מכך, לובשת התביעה צורה חוזית.

אף על פי כן, במובחן מדיני החוזים המקימים סעד של אכיפה למקרה של הפרת חוזה, הרי שזו אינה עומדת למקבל ההבטחה, בנסיבות מצערות אלה, ויהיה עליו להסתפק בפיצויים בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו לו.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.