מינוי אפוטרפוס וייפוי כוח

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

כאשר אדם אינו יכול, באופן קבוע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שהוסמך ביפויי כוח, כלכלי או רפואי, ומוכן לדאוג להם במקומו, מתעורר הצורך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה במסגרת בקשה למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, שיכונה מעתה חסוי, ולמנות לו אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו.

מטרת המינוי נועדה לאפשר לאפוטרופוס להיכנס לנעליו של החסוי, שמסיבות שונות אינו מסוגל לדאוג להם בעצמו, ועל ידי כך לדאוג לצרכיו ולרווחתו ולנהל את ענייניו. במסגרת המינוי נקבע היקף תפקידו של האפוטרופוס, בין אם בקשר לענייניו הגופניים-רפואיים של החסוי ובין אם בקשר לשמירת נכסיו וניהול כספיו, ובכפוף להחלטת בית המשפט, המוסמך לגרוע מתפקידי האפוטרופוס או להוסיף עליהם.

פיקוח האפוטרופוס הכללי

למרות המטרה החיובית לשמה נועד מינוי האפוטרופוס בהגנה על אדם המוגבל ביכולתו לנהל את ענייניו באופן עצמאי, פוגע המינוי באוטונומיה של אותו אדם, בכניסת האפוטרופוס לנעליו ובעצם קבלת ההחלטות במקומו. לפיכך, קיים פיקוח הדוק מצד האפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים הבוחן בקפדנות את כל פעולותיו של האפוטרופוס מתוך הרצון לשמור על האינטרסים ועל טובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

זאת ועוד, במינוי אפוטרופוס יש כדי לשלול מהחסוי את זכותו להחליט בענייניו. על כן, בטרם ימומש צעד משמעותי זה, ייבחנו החלופות האפשריות או הקיימות בכל מקרה. כך למשל יש לוודא אם החסוי העניק יפויי כוח לאחר בו הסמיך אותו לדאוג לענייניו וכיוצ"ב.

משרדנו המטפל בצווי אפוטרופסות מעניק ייעוץ משפטי וממליץ על החלופה העדיפה בנסיבות העניין, בתום בדיקה מדוקדקת של עובדות המקרה.

אופן הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש

בקשה למינוי וקבלת סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש על החסוי, מוגשת בבית המשפט לענייני משפחה ועליה לפרט את הנסיבות המקימות את הצורך במינוי אפוטרופוס ולהיתמך בחוות דעת רפואית ו/או פסיכיאטרית אודות מצבו הפיזי והשכלי של החסוי, חוות דעת מטעם עובדת סוציאלית המכירה את החסוי, וכן להיות מגובה בכתבי הסכמת שאר קרובי המשפחה למינויו של המבקש כאפוטרופוס על החסוי. במשרדנו ניתן לראות דוגמא לבקשה למינוי אפוטרופוס.

את הבקשה רשאים להגיש בן זוגו של החסוי, אחיו או כל קרוב אחר וכן רשאים מספר קרובי משפחה להגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוסים משותפים על החסוי. באפשרותם לקבל מינוי כאפוטרופוסים ביחד, באופן שיחייב את מתן ההסכמה של כל האפוטרופוסים בכל פעולה הנוגעת לחסוי. לעומת זאת, רשאים הם להסכים על קבלת המינוי כאפוטרופוסים ביחד ולחוד, באופן שיאפשר לכל אחד מהם לנהל את ענייני החסוי אף ללא שניתנו הסכמות יתר האפוטרופוסים שמונו לחסוי.

מאחר ומינוי אפוטרופוס לחסוי הינו צעד משמעותי בעל השלכות מהותיות בנוגע לקבלת החלטות עבור החסוי ושלילת זכותו להכריע בענייניו, האפוטרופוס הכללי מטעם משרד המשפטים הינו צד לבקשה המוגשת בבית המשפט לענייני משפחה. כמשיב בהליך למינוי אפוטרופוס וכמי שאמון על שמירת האינטרסים של החסוי ועל טובתו, מוסמך האפוטרופוס הכללי להתערב בהליך בהתאם לשיקול דעתו.

משרדנו מטפל באופן מהיר ומזורז בבקשות למינוי אפוטרופוס ובאמצעות הקשר של משרדנו עם בתי המשפט ושירותי הרווחה, הנדרשים לתת את חוות דעתם בנוגע למינוי המבוקש, נחסך זמן יקר ומתקצר משך ההמתנה עד השגת צו המינוי.

ייפוי כוח

יפויי כוח הינו מתן הרשאה לאחר לעשות בשמו או במקומו של מייפה הכוח פעולה משפטית כלפי צד שלישי. סוגיו וגווניו של יפויי כוח הינם רבים. יפויי כוח יכול להיות מסוים ותחום אך ורק לשם לעניין כלשהו או לפעולה ספציפית אחת, ויכול להיות רחב ולהכיל שורה של פעולות משפטיות ו/או תפקידים שונים, ובתוך כך להינתן לפרקי זמן שונים.

אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק סוג אחד הינו יפויי כוח כלכלי, המסמיך אדם אחר לבצע פעולות בשמו ובנכסיו של נותן יפויי הכוח, לרבות ובפרט, לפעול בחשבון הבנק, להשכיר נכסים וכיוצ"ב. סוג אחר הינו יפויי כוח רפואי המאפשר למייפה הכוח להיערך בשלב מוקדם, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

ישנו הבדל מהותי בין יפויי כוח על סוגיו לבין הצורך במינוי אפוטרופוס. בעוד שבמסגרת יפויי כוח יכול נותן ההרשאה להיערך מבעוד מועד לקראת ניהול ענייניו בעתיד, בעיקר בעת שלא יוכל בכוחות עצמו לעשות כן, שונים הם פני הדברים כאשר עסקינן במינוי אפוטרופוס. ראשית, הצורך במינוי אפוטרופוס מתעורר כל אימת שאין מיופה כוח ושנית, כנובע מכך שהחסוי כבר אינו מסוגל לנהל את ענייניו השונים ו/או להביע את עמדתו.  

יפויי כוח כלכלי או ניהול חשבון בנק משותף

יפויי כוח המסמיך אדם אחר לקבל בשמו כספים או לבצע פעולות בחשבון הבנק שבבעלות המייפה כוח למעשה מאפשר לו להמשיך לדאוג ולנהל את ענייניו הכלכליים ולכאורה למנוע את הצורך למינוי אפוטרופוס. 

אולם אין יפויי הכוח יישאר תקף שעה שנותן יפויי הכוח נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית. במקרה כזה, השליחות המשפטית שניתנה במסגרת יפויי הכוח תסתיים ויתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו הכלכליים.

חשבון בנק משותף

גם האפשרות לניהול חשבון בנק במשותף עשויה להוות חלופה המייתרת, לכאורה, את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני רכושו של החסוי (האדם שנעשה בלתי כשיר לנהל את ענייניו) והמייתרת את הצורך במתן יפויי כוח כלכלי הממונה מטעמו.

כאשר הוגדר אופן התנהלותם של השותפים בחשבון הבנק בביצוע הפעולות בחשבון במתכונת של "כל אחד לחוד", רשאי כל אחד מהם לבצע פעולות בחשבון ללא צורך בהסכמת וחתימת יתר השותפים. לעומת זאת, ניתן להגדיר את מתכונת ביצוע הפעולות "ביחד", באופן שביצוע פעולה בחשבון תחייב את הבנק לקבל את הסכמת השותפים בחשבון בחתימותיהם.

בנסיבות בהן כל שותף רשאי לפעול לחוד בביצוע פעולות בחשבון הבנק מבלי שקיימת החובה לקבל את הסכמתם בחתימתם של יתר השותפים (שותפות של יחד ולחוד), יכול אחד מהבעלים בחשבון להמשיך ולנהל את החשבון גם כאשר שותפו נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית ועל ידי כך לדאוג לענייניו הכספיים של השותף.

נניח שאב ובן הינם בעלים במשותף בחשבון הבנק. במידה והאב אינו מסוגל, באופן זמני או קבוע, לנהל את ענייניו השוטפים, אין לכאורה צורך במינוי אפוטרופוס, שכן לבן קיימת גישה לחשבון, וביכולתו לטפל בענייניו של אביו ולהמשיך לנהל את חשבון הבנק ולשאת בתשלומים השוטפים.

יתרה מכך, רשאים השותפים להכיל בחשבון הבנק שבבעלותם סעיף אריכות ימים, באמצעותו בכוחם של השותפים האחרים להמשיך ולנהל את החשבון כהרגלם, אף אם אחד השותפים בו נפטר.  ללא הכללת סעיף זה בהגדרת חשבון הבנק, לא יוכלו השותפים לנהל את החשבון ולבצע בו פעולות עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה של השותף שנפטר. מכל מקום, זהות היורשים, בעלי הזכויות והיקפן, ביחס לחלקו של השותף שנפטר, תיקבענה אך ורק בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לנסיבות.

הסיכונים הטמונים בניהול חשבון בנק משותף

לצד היתרונות קיימים חסרונות בניהול חשבון בנק במשותף הטומן בחובו סיכונים שונים. כך למשל בנסיבות בהן השותפות בחשבון של אב ובנו נועדה לשמש כחלופה למינוי אפוטרופוס. בהנחה שהבן היה נקלע לקשיים כלכליים אשר היו גוררים עמם תיקי הוצאה לפועל ו/או עיקולים מצד נושיו – חשבון הבנק, הנמצא גם בבעלותו של האב, היה מצוי בסכנה ממשית.

זאת ועוד. בסופו של יום, כלל לא בטוח שהבעלות בזכויות בחשבון הבנק תהיה משותפת בין האב לבין הבן. שכן, במקרים בהם הייתה בחשבון הבנק שליטה בלעדית של צד אחד בלבד והשותפות בחשבון נבעה מטעמי נוחות בלבד, שנועדה לצורך מתן סיוע בניהול חשבון לקרוב משפחה, המייתרת לכאורה את הצורך במינוי אפוטרופוס – נקבע על ידי בית המשפט, כי השותפות הינה פורמאלית גרידא.

לכן, יש להעריך ולאמוד את החלופות הקיימות בכל מקרה לגופו ולבחור בחלופה הטובה ביותר. בנסיבות מסוימות, במקום שותפות בחשבון הבנק, יש מקום להסתפק במתן יפויי כוח והרשאה לניהולו. משרדנו המטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח כלכלי, מעניק ייעוץ משפטי הכרחי לבחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

 

מינוי אפוטרופוס לקטין בצוואה

יפויי כוח רפואי

יפויי כוח רפואי משמש את החולה במסגרתו הוא מעניק לאדם אחר הרשאה לקבל במקומו החלטות הנוגעות לטיפול רפואי לו הוא עשוי להיזקק בעתיד, בשעה שמכל סיבה שהיא, גופנית או נפשית, לא יוכל להביע דעתו, לתת את הסכמתו מדעת או אי הסכמתו לטיפול הרפואי שיידרש לו.

בכוחו של החולה המעניק יפויי כוח רפואי לאחר, להיערך כבר עתה, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

לעומת זאת, ככל וחולה לא העניק יפויי כוח רפואי לאדם אחר וכעת אין ביכולתו, מכל סיבה שהיא, לתת את הסכמתו או את אי הסכמתו לקבלת הטיפול הרפואי לו נזקק, אין מנוס, אלא למנות לו אפוטרופוס אשר יידרש לבדו להביע דעתו למתן הטיפול הרפואי. בנסיבות אלו קיימת אפשרות סבירה שהאפוטרופוס ייתן את הסכמתו להענקת הטיפול הרפואי לחסוי אמנם מתוך טובתו של החסוי, אך בניגוד לרצונו של החסוי שהיה מעדיף להימנע מלקבל את הטיפול הרפואי. על מנת למנוע מצב זה ובכדי לייתר את הצורך באפוטרופוס, נועד יפויי הכוח הרפואי.

עשיית יפויי כוח רפואי

כל עוד לא צוין אחרת, יפויי הכוח יהיה בתוקף מעת שהחולה איבד את יכולתו להביע דעתו בנוגע לטיפול הרפואי וזאת למשך 10 שנים. בהתאם לחוק זכויות החולה, רשאי חולה מעל גיל 17 להסמיך אדם ביפויי כוח להסכים או לסרב לטיפול רפואי מסוים או למתן שורה של טיפולים ו/או תרופות.

על יפויי כוח להיעשות בכתב ולהיחתם בנוכחות עד. על העד לזהות את החותמים, לוודא כי יפויי הכוח ניתן על דעתם והסכמתם של נותן יפויי הכוח, מקבל יפויי הכוח, וזאת ללא לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת ולהתרשם כי המשמעויות המשפטיות וההשלכות מובנות לשניהם. ככל ולא ניתן, בנסיבות המקרה, לעשות את יפויי הכוח בכתב, ניתן להסמיך אדם בעל פה ובלבד שהדבר נעשה בפני שני עדים אשר חייבים להעלות את האמור בעל פה על גבי הכתב.

ביפויי הכוח הרפואי הנ"ל לא ניתן לעשות שימוש למטרות כספים, ניהול חשבונות בנק וקבלת קצבאות, ואין הוא חל בכל הנוגע לטיפול רפואי מאריך חיים, לגביו נדרש יפויי כוח רפואי בהתאם לחוק החולה הנוטה למות.

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח רפואי ומעניק חוות דעת משפטית הכרחית לצורך בחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

כמה מילים על אפוטרופסות משותפת

כפי שניתן להבין, יש למינוי אפוטרופוס יתרונות וחסרונות, ואף קיימות אפשרויות שונות בעלות השלכות שחשוב להכיר. כך למשל, אמנם ניתן להגיש בקשה לאפוטרופסות בלעדית על מנת למנות אפוטרופוס בלעדי לקטין או לקשיש, אך קיימת גם אפשרות של מינוי שני אפוטרופוסים, מה שמכונה גם אפוטרופוס ביחד ולחוד. במקרים בהם בית המשפט ממנה שני אנשים או יותר לאפוטרופוסים משותפים, חלים עליהם מספר כללים ברורים, הניתנים גם לשינויים מסוימים בהוראות בית המשפט.

ראשית, האפוטרופוסים מחויבים לפעול בענייניו של החסוי מתוך הסכמות, ואם אינם מצליחים להסכים על נושא מסוים, מי שיכריע בעניין הוא בית המשפט. מכאן יוצא גם שכל פעולה של אחד האפוטרופוסים או יותר, מחייבת את ההסכמה של שאר האפוטרופוסים או אישור של בית המשפט, כאשר את האישור ניתן לקבל לפני או אחרי ביצוע הפעולה. יחד עם זאת, במידה ומדובר בפעולות שאינן סובלות דיחוי, כגון מתן טיפול רפואי מסוים, יכול כל האפוטרופוס לפעול על דעת עצמו. חשוב לציין כי האחריות המוטלת על האפוטרופוסים היא גם ביחד וגם לחוד, כלומר כל אחד מהם אחראי בפני עצמו ובנוסף קיימת אחריות כללית משותפת. לבסוף יצוין, כי אם אחד האפוטרופוסים הפסיק לפעול באופן זמני או קבוע, האפוטרופוסים האחרים חייבים ליידע מיידית את בית המשפט, וכל עוד אין קביעה אחרת עליהם להמשיך בביצוע תפקידם.

דברים שכדאי לדעת על ביטול אפוטרופוס

לעיתים עולה הרצון או הצורך לבצע שינוי אפוטרופוס או ביטול צו מינוי אפוטרופוס מצד גורמים שונים. לפיכך חשוב לדעת, כי קיימים מספר מקרים שבהם אפוטרופסות מסתיימת. ראשית, אם האדם שהיה פסול דין הוכרז על ידי בית המשפט בתור כשיר, ושנית, אם בית המשפט קבע לגבי מי שאינו פסול דין או קטין כי הסיבות למינוי אפוטרופוס אינן מתקיימות עוד או שהמטרות הושגו. בנוסף, המינוי מסתיים אם האדם הלך חלילה לעולמו.

מלבד זאת, האפוטרופסות מסתיימת אם האפוטרופוס התפטר מתפקידו דרך הודעת כתובה לבית המשפט, וההתפטרות תיכנס לתוקף רק לאחר האישור ומיום האישור. כמו כן, לבית המשפט קיימת הסמכות לפטר אפוטרופוס אם התרשם כי לא ביצע בצורה ראויה את תפקידו או מסיבות אחרות. על מנת לפעול לביטול מינוי של אפוטרופוס, כלומר לפיטוריו, יש להגיש לבית המשפט בקשה רלוונטית המפרטת את הטעמים שבגללם יש לשנות אפוטרופוס.

בין אם סיום תפקידו של האפוטרופוס היה מרצון או שלא מרצון, כגון ביטול אפוטרופוס לרכוש,

עליו להגיש דו"ח כספי מסכם לאפוטרופוס הכללי עם כלל האישורים הנלווים, וזאת לא יאוחר משלושים ימים לאחר שהמינוי הסתיים. כמו כן, אפוטרופוס לרכוש חייב להשיב לאדם את נכסיו ואת המסמכים הרלוונטיים וליידע את כלל הגורמים המעורבים שסיים את תפקידו או שתפקידו התבטל. בתוך כך, הוא מחויב לשתף פעולה עם האפוטרופוס המחליף למען המשך ניהול העניינים באופן תקין ולהעביר לידיו את כלל המידע והמסמכים הדרושים.

לפרטים נוספים, ייעוץ וליווי משפטי

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח כלכלי, ומעניק ייעוץ משפטי הכרחי לבחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה והתלבטות, לרבות לגבי בקשה למינוי אפוטרופוס לקטין, מינוי אפוטרופוס לקטין בצוואה, אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק ועוד. הינכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי הדין דן לימור בטלפון/וואטסאפ 03-5704434.

האמור איננו תחליף לייעוץ משפטי.

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות