מינוי אפוטרפוס וייפוי כוח

כאשר אדם אינו יכול, באופן קבוע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שהוסמך ביפויי כוח, כלכלי או רפואי, ומוכן לדאוג להם במקומו, מתעורר הצורך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה במסגרת בקשה למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, שיכונה מעתה חסוי, ולמנות לו אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו.

מטרת המינוי נועדה לאפשר לאפוטרופוס להיכנס לנעליו של החסוי, שמסיבות שונות אינו מסוגל לדאוג להם בעצמו, ועל ידי כך לדאוג לצרכיו ולרווחתו ולנהל את ענייניו. במסגרת המינוי נקבע היקף תפקידו של האפוטרופוס, בין אם בקשר לענייניו הגופניים-רפואיים של החסוי ובין אם בקשר לשמירת נכסיו וניהול כספיו, ובכפוף להחלטת בית המשפט, המוסמך לגרוע מתפקידי האפוטרופוס או להוסיף עליהם.

פיקוח האפוטרופוס הכללי

למרות המטרה החיובית לשמה נועד מינוי האפוטרופוס בהגנה על אדם המוגבל ביכולתו לנהל את ענייניו באופן עצמאי, פוגע המינוי באוטונומיה של החסוי, בכניסת האפוטרופוס לנעליו ובעצם קבלת ההחלטות במקומו. לפיכך, קיים פיקוח הדוק מצד האפוטרופוס הכללי של משרד המשפטים הבוחן בקפדנות את כל פעולותיו של האפוטרופוס מתוך הרצון לשמור על האינטרסים ועל טובתו של החסוי.

זאת ועוד, במינוי אפוטרופוס יש כדי לשלול מהחסוי את זכותו להחליט בענייניו. על כן, בטרם ימומש צעד משמעותי זה, ייבחנו החלופות האפשריות או הקיימות בכל מקרה. כך למשל יש לוודא אם החסוי העניק יפויי כוח לאחר בו הסמיך אותו לדאוג לענייניו וכיוצ"ב.

משרדנו המטפל בצווי אפוטרופסות מעניק ייעוץ משפטי וממליץ על החלופה העדיפה בנסיבות העניין, בתום בדיקה מדוקדקת של עובדות המקרה.

 

אופן הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש

בקשה למינוי אפוטרופוס על החסוי מוגשת בבית המשפט לענייני משפחה ועליה לפרט את הנסיבות המקימות את הצורך במינוי אפוטרופוס ולהיתמך בחוות דעת רפואית ו/או פסיכיאטרית אודות מצבו הפיזי והשכלי של החסוי, חוות דעת מטעם עובדת סוציאלית המכירה את החסוי, וכן להיות מגובה בכתבי הסכמת שאר קרובי המשפחה למינויו של המבקש כאפוטרופוס על החסוי.

את הבקשה רשאים להגיש בן זוגו של החסוי, אחיו או כל קרוב אחר וכן רשאים מספר קרובי משפחה להגיש בקשה להתמנות כאפוטרופוסים משותפים על החסוי. באפשרותם לקבל מינוי כאפוטרופוסים ביחד, באופן שיחייב את מתן ההסכמה של כל האפוטרופוסים בכל פעולה הנוגעת לחסוי. לעומת זאת, רשאים הם להסכים על קבלת המינוי כאפוטרופוסים ביחד ולחוד, באופן שיאפשר לכל אחד מהם לנהל את ענייני החסוי אף ללא שניתנו הסכמות יתר האפוטרופוסים שמונו לחסוי.

מאחר ומינוי אפוטרופוס לחסוי הינו צעד משמעותי בעל השלכות מהותיות בנוגע לקבלת החלטות עבור החסוי ושלילת זכותו להכריע בענייניו, האפוטרופוס הכללי מטעם משרד המשפטים הינו צד לבקשה המוגשת בבית המשפט לענייני משפחה. כמשיב בהליך למינוי אפוטרופוס וכמי שאמון על שמירת האינטרסים של החסוי ועל טובתו, מוסמך האפוטרופוס הכללי להתערב בהליך בהתאם לשיקול דעתו.

משרדנו מטפל באופן מהיר ומזורז בבקשות למינוי אפוטרופוס ובאמצעות הקשר של משרדנו עם בתי המשפט ושירותי הרווחה, הנדרשים לתת את חוות דעתם בנוגע למינוי המבוקש, נחסך זמן יקר ומתקצר משך ההמתנה עד השגת צו המינוי.

ייפוי כוח

יפויי כוח הינו מתן הרשאה לאחר לעשות בשמו או במקומו של מייפה הכוח פעולה משפטית כלפי צד שלישי. סוגיו וגווניו של יפויי כוח הינם רבים. יפויי כוח יכול להיות מסוים ותחום אך ורק לשם לעניין כלשהו או לפעולה ספציפית אחת, ויכול להיות רחב ולהכיל שורה של פעולות משפטיות ו/או תפקידים שונים, ובתוך כך להינתן לפרקי זמן שונים.

סוג אחד הינו יפויי כוח כלכלי, המסמיך אדם אחר לבצע פעולות בשמו ובנכסיו של נותן יפויי הכוח, לרבות ובפרט, לפעול בחשבון הבנק, להשכיר נכסים וכיוצ"ב. סוג אחר הינו יפויי כוח רפואי המאפשר למייפה הכוח להיערך בשלב מוקדם, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

ישנו הבדל מהותי בין יפויי כוח על סוגיו לבין הצורך במינוי אפוטרופוס. בעוד שבמסגרת יפויי כוח יכול נותן ההרשאה להיערך מבעוד מועד לקראת ניהול ענייניו בעתיד, בעיקר בעת שלא יוכל בכוחות עצמו לעשות כן, שונים הם פני הדברים כאשר עסקינן במינוי אפוטרופוס. ראשית, הצורך במינוי אפוטרופוס מתעורר כל אימת שאין מיופה כוח ושנית, כנובע מכך שהחסוי כבר אינו מסוגל לנהל את ענייניו השונים ו/או להביע את עמדתו.  

משרדנו המטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח, כלכלי ורפואי, מעניק ייעוץ משפטי הכרחי לבחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

 

יפויי כוח כלכלי או ניהול חשבון בנק משותף

יפויי כוח המסמיך אדם אחר לקבל בשמו כספים או לבצע פעולות בחשבון הבנק שבבעלות המייפה כוח למעשה מאפשר לו להמשיך לדאוג ולנהל את ענייניו הכלכליים ולכאורה למנוע את הצורך למינוי אפוטרופוס. אולם אין יפויי הכוח יישאר תקף שעה שנותן יפויי הכוח נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית. במקרה כזה, השליחות המשפטית שניתנה במסגרת יפויי הכוח תסתיים ויתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו הכלכליים.

חשבון בנק משותף

גם האפשרות לניהול חשבון בנק במשותף עשויה להוות חלופה המייתרת, לכאורה, את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני רכושו של החסוי (האדם שנעשה בלתי כשיר לנהל את ענייניו) והמייתרת את הצורך במתן יפויי כוח כלכלי הממונה מטעמו.

כאשר הוגדר אופן התנהלותם של השותפים בחשבון הבנק בביצוע הפעולות בחשבון במתכונת של "כל אחד לחוד", רשאי כל אחד מהם לבצע פעולות בחשבון ללא צורך בהסכמת וחתימת יתר השותפים. לעומת זאת, ניתן להגדיר את מתכונת ביצוע הפעולות "ביחד", באופן שביצוע פעולה בחשבון תחייב את הבנק לקבל את הסכמת השותפים בחשבון בחתימותיהם.

בנסיבות בהן כל שותף רשאי לפעול לחוד בביצוע פעולות בחשבון הבנק מבלי שקיימת החובה לקבל את הסכמתם בחתימתם של יתר השותפים (שותפות של יחס ולחוד), יכול אחד מהבעלים בחשבון להמשיך ולנהל את החשבון גם כאשר שותפו נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית ועל ידי כך לדאוג לענייניו הכספיים של השותף.

נניח שאב ובן הינם בעלים במשותף בחשבון הבנק. במידה והאב אינו מסוגל, באופן זמני או קבוע, לנהל את ענייניו השוטפים, אין לכאורה צורך במינוי אפוטרופוס, שכן לבן קיימת גישה לחשבון, וביכולתו לטפל בענייניו של אביו ולהמשיך לנהל את חשבון הבנק ולשאת בתשלומים השוטפים.

יתרה מכך, רשאים השותפים להכיל בחשבון הבנק שבבעלותם סעיף אריכות ימים, באמצעותו בכוחם של השותפים האחרים להמשיך ולנהל את החשבון כהרגלם, אף אם אחד השותפים בו נפטר.  ללא הכללת סעיף זה בהגדרת חשבון הבנק, לא יוכלו השותפים לנהל את החשבון ולבצע בו פעולות עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה של השותף שנפטר. מכל מקום, זהות היורשים, בעלי הזכויות והיקפן, ביחס לחלקו של השותף שנפטר, תיקבענה אך ורק בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לנסיבות.

הסיכונים הטמונים בניהול חשבון בנק משותף

לעומת היתרונות קיימים חסרונות בניהול חשבון בנק במשותף הטומן בחובו סיכונים שונים. כך למשל בנסיבות בהן השותפות בחשבון של אב ובנו נועדה לשמש כחלופה למינוי אפוטרופוס. בהנחה שהבן היה נקלע לקשיים כלכליים אשר היו גוררים עמם תיקי הוצאה לפועל ו/או עיקולים מצד נושיו – חשבון הבנק, הנמצא גם בבעלותו של האב, היה מצוי בסכנה ממשית.

זאת ועוד. בסופו של כלל לא בטוח שהבעלות בזכויות בחשבון הבנק תהיה משותפת בין האב לבין הבן. שכן, במקרים בהם הייתה בחשבון הבנק שליטה בלעדית של צד אחד בלבד והשותפות בחשבון נבעה מטעמי נוחות בלבד, שנועדה לצורך מתן סיוע בניהול חשבון לקרוב משפחה, המייתרת לכאורה את הצורך במינוי אפוטרופוס – נקבע על ידי בית המשפט, כי השותפות הינה פורמאלית גרידא.

לכן, יש להעריך ולאמוד את החלופות הקיימות בכל מקרה לגופו ולבחור בחלופה הטובה ביותר. בנסיבות מסוימות, במקום שותפות בחשבון הבנק, יש מקום להסתפק במתן יפויי כוח והרשאה לניהולו. משרדנו המטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח כלכלי, מעניק ייעוץ משפטי הכרחי לבחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

 

יפויי כוח רפואי

יפויי כוח רפואי משמש את החולה במסגרתו הוא מעניק לאדם אחר הרשאה לקבל במקומו החלטות הנוגעות לטיפול רפואי לו הוא עשוי להיזקק בעתיד, בשעה שמכל סיבה שהיא, גופנית או נפשית, לא יוכל להביע דעתו, לתת את הסכמתו מדעת או אי הסכמתו לטיפול הרפואי שיידרש לו.

בכוחו של החולה המעניק יפויי כוח רפואי לאחר, להיערך כבר עתה, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

לעומת זאת, ככל וחולה לא העניק יפויי כוח רפואי לאדם אחר וכעת אין ביכולתו, מכל סיבה שהיא, לתת את הסכמתו או את אי הסכמתו לקבלת הטיפול הרפואי לו נזקק, אין מנוס, אלא למנות לו אפוטרופוס אשר יידרש לבדו להביע דעתו למתן הטיפול הרפואי. בנסיבות אלו קיימת אפשרות סבירה שהאפוטרופוס ייתן את הסכמתו להענקת הטיפול הרפואי לחסוי אמנם מתוך טובתו של החסוי, אך בניגוד לרצונו של החסוי שהיה מעדיף להימנע מלקבל את הטיפול הרפואי. על מנת למנוע מצב זה ובכדי לייתר את הצורך באפוטרופוס, נועד יפויי הכוח הרפואי.

עשיית יפויי כוח רפואי

כל עוד לא צוין אחרת, יפויי הכוח יהיה בתוקף מעת שהחולה איבד את יכולתו להביע דעתו בנוגע לטיפול הרפואי וזאת למשך 10 שנים. בהתאם לחוק זכויות החולה, רשאי חולה מעל גיל 17 להסמיך אדם ביפויי כוח להסכים או לסרב לטיפול רפואי מסוים או למתן שורה של טיפולים ו/או תרופות.

על יפויי כוח להיעשות בכתב ולהיחתם בנוכחות עד. על העד לזהות את החותמים, לוודא כי יפויי הכוח ניתן על דעתם והסכמתם של נותן יפויי הכוח, מקבל יפויי הכוח, וזאת ללא לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת ולהתרשם כי המשמעויות המשפטיות וההשלכות מובנות לשניהם. ככל ולא ניתן, בנסיבות המקרה, לעשות את יפויי הכוח בכתב, ניתן להסמיך אדם בעל פה ובלבד שהדבר נעשה בפני שני עדים אשר חייבים להעלות את האמור בעל פה על גבי הכתב.

ביפויי הכוח הרפואי הנ"ל לא ניתן לעשות שימוש למטרות כספים, ניהול חשבונות בנק וקבלת קצבאות, ואין הוא חל בכל הנוגע לטיפול רפואי מאריך חיים, לגביו נדרש יפויי כוח רפואי בהתאם לחוק החולה הנוטה למות.

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח רפואי ומעניק חוות דעת משפטית הכרחית לצורך בחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

 

יפויי כוח רפואי חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות נועד להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא, שלגביו נקבע, כי תוחלת חייו אינה עולה על שישה חודשים. יפויי הכוח רפואי משמש את החולה הנוטה למות במסגרתו הוא מעניק לאדם אחר הרשאה לקבל במקומו החלטות הנוגעות לטיפול הרפואי ובפרט לטיפול רפואי מאריך חיים, לו הוא עשוי להיזקק בעתיד, בשעה שמכל סיבה שהיא, גופנית או נפשית, לא יוכל להביע דעתו, לתת את הסכמתו מדעת או אי הסכמתו לטיפול הרפואי שיידרש לו.

בכוחו של החולה הנוטה למות, המעניק יפויי כוח רפואי לאחר, להיערך כבר עתה, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

לעומת זאת, ככל וחולה הנוטה למות לא העניק יפויי כוח רפואי לאדם אחר וכעת אין ביכולתו, מכל סיבה שהיא, לתת את הסכמתו או את אי הסכמתו לקבלת הטיפול הרפואי לו נזקק, אין מנוס, אלא למנות לו אפוטרופוס אשר יידרש לבדו להביע דעתו למתן הטיפול הרפואי. בנסיבות אלו קיימת אפשרות סבירה שהאפוטרופוס ייתן את הסכמתו להענקת הטיפול הרפואי לחסוי אמנם מתוך טובתו של החסוי, אך בניגוד לרצונו של החסוי שהיה מעדיף להימנע מלקבל את הטיפול הרפואי ואף טיפול מאריך חיים.

על מנת למנוע מצב זה ובכדי לייתר את הצורך באפוטרופוס, רשאי החולה הנוטה למות להסדיר את ענייניו הרפואיים בשני אופנים; במסגרת יפויי כוח הניתן על ידו או במסגרת הנחיות רפואיות מקדימות אותן עורך החולה נוטה למות בעצמו.

עשיית יפויי הכוח רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות

כל עוד לא צוין אחרת, יפויי הכוח יהיה בתוקף מעת שהחולה הנוטה למות איבד את יכולתו להביע דעתו בנוגע לטיפול הרפואי וזאת למשך 5 שנים. בהתאם לחוק, רשאי חולה הנוטה למות שמעל גיל 17 להסמיך אדם אחר להחליט במקומו ולתת דעתו על הטיפול הרפואי לו יזקק בעתיד, ולפרט את הנסיבות והתנאים, לרבות הגדרת מצב של סבל משמעותי.

על יפויי כוח להיעשות בכתב רק לאחר מתן הסבר רפואי, ולהיחתם בנוכחות שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או אחר במייפה הכוח ושאינם מיופה הכוח. על העדים לזהות את נותן יפויי הכוח ואת מקבלו ולוודא, כי יפויי הכוח ניתן על דעתם והסכמתם של נותן יפויי הכוח, מקבל יפויי הכוח, וזאת ללא לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת ולהתרשם כי המשמעויות המשפטיות וההשלכות מובנות לשניהם.

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח רפואי ומעניק חוות דעת משפטית הכרחית לצורך בחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

 

הנחיות רפואיות מקדימות

חוק החולה הנוטה למות נועד להסדיר את הטיפול הרפואי בחולה הסובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא, שלגביו נקבע, כי תוחלת חייו אינה עולה על שישה חודשים. הנחיות רפואיות מקדימות משמשות את החולה הנוטה למות במסגרתו הוא מעניק לאדם אחר הוראות בדבר הטיפול הרפואי ובפרט לטיפול רפואי מאריך חיים, לו הוא עשוי להיזקק בעתיד, בשעה שמכל סיבה שהיא, גופנית או נפשית, לא יוכל להביע דעתו, לתת את הסכמתו מדעת או אי הסכמתו לטיפול הרפואי שיידרש לו.

בכוחו של החולה הנוטה למות, המותיר הנחיות רפואיות מקדימות לאחר, להיערך כבר עתה, באופן שקול ומחושב, לקראת עתידו הרפואי והטיפול בבריאותו, לימים בהם לא יוכל בכוחות עצמו להביע את דעתו ולתת את הסכמתו.

לעומת זאת, ככל וחולה הנוטה למות לא הותיר הנחיות רפואיות מקדימות לאדם אחר וכעת אין ביכולתו, מכל סיבה שהיא, לתת את הסכמתו או את אי הסכמתו לקבלת הטיפול הרפואי לו נזקק, אין מנוס, אלא למנות לו אפוטרופוס אשר יידרש לבדו להביע דעתו למתן הטיפול הרפואי. בנסיבות אלו קיימת אפשרות סבירה שהאפוטרופוס ייתן את הסכמתו להענקת הטיפול הרפואי לחסוי אמנם מתוך טובתו של החסוי, אך בניגוד לרצונו של החסוי שהיה מעדיף להימנע מלקבל את הטיפול הרפואי ואף טיפול מאריך חיים.

על מנת למנוע מצב זה ובכדי לייתר את הצורך באפוטרופוס, רשאי החולה הנוטה למות להסדיר את ענייניו הרפואיים בשני אופנים; במסגרת יפויי כוח הניתן על ידו או במסגרת הנחיות רפואיות מקדימות אותן עורך החולה נוטה למות בעצמו.

אופן מתן הנחיות רפואיות מקדימות

כל עוד לא צוין אחרת, ההנחיות הרפואיות המקדימות יהיו בתוקף מעת שהחולה הנוטה למות איבד את יכולתו להביע דעתו בנוגע לטיפול הרפואי ולמשך 5 שנים. בהתאם לחוק, רשאי חולה הנוטה למות שמעל גיל 17 לתת הנחיות רפואיות מקדימות באשר לקבלת או אי קבלת טיפול רפואי לו יזדקק בעתיד, בשעה שלא יוכל להביע את עמדתו באשר לטיפול. ההנחיות הרפואיות המקדימות מהוות מסמך מחייב לפיו יש לפעול.

על ההנחיות הרפואיות המקדימות להיעשות בכתב וזאת רק לאחר שניתן הסבר רפואי, ולהיחתם בנוכחות שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או אחר בנותן ההנחיות. על העדים לזהות את נותן ההנחיות ולוודא, כי ההנחיות הרפואיות המקדימות ניתנו על דעתו ומרצונו החופשי של החולה הנוטה למות ללא לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת ולהתרשם, כי הובנו המשמעויות המשפטיות. מיופה כוח או זה שעשוי בעתיד להתמנות מטעם החולה הנוטה למות אינו יכול לשמש כאחד משני העדים.

משרדנו מטפל בבקשות למתן צווי אפוטרופסות וכן במתן יפויי כוח רפואי או מתן הנחיות רפואיות מקדימות ומעניק חוות דעת משפטית הכרחית לצורך בחירת החלופה המומלצת בהתאם לנסיבות ובתום בדיקתן.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.