סוגי הצוואות

דן לימור עורך דין משפחה

מאת: עורך דין דן לימור

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד תיכתב כולה בידי המצווה. עליה לשאת תאריך כתוב בידו של המצווה ולהיות חתומה בידו. תניה הכרחית לקיומה ולתוקפה של הצוואה הינה הדרישה, כי הצוואה תיכתב כולה בידי המצווה. 

בעוד שבהיעדר תאריך או חתימת המצווה, לרבות חתימתו על כל עמוד מעמודי הצוואה או חתימתו ליד תיקון שהוכנס בה, לא יהיה כדי להטיל פגם בצוואה מבחינה משפטית, כפי שנקבע זה מכבר בבתי-המשפט, הרי שהדרישה לכתב ידו של המצווה מהותית ומעידה באופן אותנטי והטוב ביותר על גמירות דעתו של המצווה, צלילותו ורצונו.

צוואה בעדים

צוואה בעדים, הנערכת לרוב על ידי עורך דין המתמחה בצוואות, תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו. 

דרישת הכתב היא הכרחית כמו גם הצורך המהותי בנוכחות שני עדים בגירים במעמד חתימת המצווה על צוואתו, שתפקידם לאשר בחתימתם, כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכמו כן שחתם עליה בפניהם.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תיעשה על די המצווה באמירת דבריו בעל-פה בפני רשות או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה לידי הרשות. רשות משמעה – שופט או רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית-דין דתי או נוטריון. 

דברי הצוואה, כפי שנמסרה על ידי המצווה לרשות בין אם בעל-פה ובין אם בכתב ייקראו בפני המצווה שיידרש לאשר ולהצהיר, כי זו צוואתו.

צוואה בעל פה (צוואת שכיב מרע)

צוואה בעל פה אפשרית היא רק בתנאי שכיב מרע, כשהמצווה נוטה למות או כאשר המצווה רואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, אל מול פני המוות. אז רשאי הוא לצוות בעל-פה בפני שני עדים את דברי צוואתו. תפקידם של שני העדים הינו מהותי והכרחי לקיומה של הצוואה בעל-פה. 

על שני העדים השומעים את לשון המצווה להעלות את דבריו על הכתב בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, לרושמם במסגרת זיכרון דברים שייחתם על ידי שניהם ולהפקידם אצל הרשם לענייני ירושה, וזאת בסמוך ככל האפשר למועד אמירתם על ידי המצווה; צוואה בעל פה מבוטלת כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

למדריך המלא לכתיבת צוואה

תוכן עניינים
שתפו מאמר זה
מלאו את הפרטים ואנו נשוב אליכם בהקדם:
תחומי שירות

נגישות