שינוי או ביטול צוואה

בהתאם לעיקרון החופש לצוות – אדם שערך צוואה אינו כבול לאמור בה ותמיד עומדת לו האפשרות לבטל צוואתו או להשמידה, לשנותה או לערוך צוואה חדשה. מכל מקום הוראת החוק קובעת בצורה מפורשת, כי הצוואה המאוחרת בזמן היא הגוברת, בכפוף לכך שלא נפלו בה פגמים.

על מנת שצוואה תהא תקפה עליה לעמוד בדרישות הקבועות בחוק הקובע ארבע דרכים לעשייתה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל-פה. כשם שעשיית הצוואה אפשרית רק באחת הדרכים הקבועות בחוק, כך גם שינויה או ביטולה. לצורך ההמחשה, אדם המבקש לבטל את צוואתו חייב לעשות כן באחת הדרכים הנ"ל. כך למשל, רשאי המצווה להצהיר בכתב ובפני שני עדים על רצונו בביטול הצוואה.

יחד עם זאת, למצווה עומדת האפשרות להשמיד את הצוואה שעשה. השמדת הצוואה, בכל דרך ו/או צורה מקימה חזקה, כי בהשמדתה ביקש המצווה לחזור בו מהוראותיה ולבטלה.

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.