צוואה הדדית בין בני זוג

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת על ידי בני-זוג בה הם קובעים הוראות הדדיות באשר לעתיד רכושם וזהות יורשיהם לאחר פטירתם. צוואה הדדית ניתן לעשות בשני מסמכים נפרדים או במסמך אחד בלבד. כך רשאים בני-זוג לקבוע בצוואה הדדית, כי לאחר פטירתו של אחד מהם יהיה בן-הזוג שנותר בחיים היורש היחיד ורק לאחר פטירתו יהיו אלה היורשים שנקבעו על ידי שני בני-הזוג בצוואה ההדדית.

ככלל, חופשי כל אדם לערוך צוואה ורשאי הוא לשנותה, לתקנה או לבטלה בכל עת. לעומת זאת, בצוואה הדדית אותה עורכים בני-זוג ביחד חל עיקרון ההסתמכות של שניהם על האמור בה. למעשה, קיימת אפשרות, כי לאחר עריכת הצוואה ההדדית, יחליט אחד מבני-הזוג, בהתאם לעיקרון החופש לצוות, לבטלה, אם בטרם מועד פטירת בן-הזוג ואם לאחריו, בין שחולק העיזבון ובין אם לאו.

על כן, על מנת להתמודד עם ההתנגשות שנוצרה בעבר בין עיקרון החופש לצוות לבין עיקרון ההסתמכות של שני בני-זוג בצוואה הדדית, שעה שאחד מהם מבקש לבטל את הצוואה נועד התיקון לחוק הירושה, המאפשר לבן-הזוג המעוניין לבטל את הצוואה ההדדית, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

בחייהם של בני-הזוג, אפשרי ביטול צוואה הדדית רק במתן הודעת ביטול של המעוניין בדבר ובמסירתה לבן-הזוג. במותו של אחד המצווים, ביטול הצוואה אפשרי אך ורק בהסתלקות של בן-הזוג מחלקו בצוואה או לחילופין בהשבה, בין אם לפני מועד חלוקת העיזבון ובין שלאחריו, בהתאמה.  

מלאו את הפרטים ואנו נחזור בהקדם.